Casa Rural el Molí de Montanyà

Casa Rural el Molí de Montanyà

Casa Rural el Molí de Montanyà

638564248 – Sra. Ramona

Política de privadesa

Política de privadesa

Introducció

A continuació us informem de la política de privadesa de Ramona Divins, d’acord amb la normativa del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel respecte al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, en endavant «RGPD»).

Entitat responsable
La persona responsable de la protecció de dades és qui s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades; entre les seves funcions hi ha la de protegir les dades personals que hagi proporcionat a Ramona Divins. Si teniu qualsevol dubte, consulta o petició sobre el tema, podeu escriure a info@casaruralelmoli.com.El web de Ramona Divins està constituït segons la Llei 7/1997, del 18 de juny, d’associacions (DOG 2423, d’1 de juliol) i la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.Els llocs web i adreces URL derivades de www.casaruralelmoli.com (d’ara endavant «llocs web» ) són responsabilitat de Ramona Divins, i la informació que es pugui demanar s’incorporarà als seus sistemes de tractament.
Persona responsable

La persona responsable de la protecció de dades és qui s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades; entre les seves funcions hi ha la de protegir les dades personals que hagi proporcionat a Ramona Divins. Si teniu qualsevol dubte, consulta o petició sobre el tema, podeu escriure a info@casaruralelmoli.com.

Limitació de responsabilitat

Ramona Divins és responsable únicament de la informació que obté amb la sol·licitud prèvia dels usuaris dels seus llocs web, i no de cap altra informació personal que de manera eventual aquests poguessin cedir, transmetre o facilitar mitjançant qualsevol altre mecanisme.

Transparència

Ramona Divins intenta proporcionar als interessats una informació transparent i concisa, en un llenguatge clar i senzill, pel que fa tant a les condicions del tractament de les dades com a les respostes a l’exercici dels seus drets.

Tractament i conservació de les dades personals
La base que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim: es considera que, com a interessats en els serveis de Ramona Divins, els usuaris donen el seu consentiment pel que fa a l’esmentat tractament de les dades personals i l’ús de cookies als llocs Web.Això implica que:
  • Les dades seran conservades mentre perduri el consentiment dels usuaris, excepte en aquells casos en què Ramona Divins estigui obligada legalment a conservar-los.
  • D’acord amb els drets que els confereix la normativa vigent en protecció de dades, els usuaris podran adreçar-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que considerin oportuna, així com per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i Oposició (ARCO) pel que fa al tractament de les vostres dades de caràcter personal.
  • Quan un usuari comuniqui a Ramona Divins que desitja deixar d’aparèixer als seus fitxers, s’eliminaran totes les dades que no siguin estrictament necessàries.
  • Totes les dades es guarden als servidors de Ramona Divins o contractades per aquesta, en territori espanyol.
  • El mer accés als llocs web, així com a qualsevol dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació sense reserves de la present política de privadesa, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que Ramona Divins posi a disposició de els usuaris. Per tant, és obligatori acceptar i complir aquesta política de privadesa abans d’accedir als llocs web.
  • L’usuari accepta que la navegació pels llocs web comporta la recollida i el tractament de les seves dades als arxius de Ramona Divins. Perquè l’usuari sigui conscient de quina serà la informació recopilada, com serà tractada i en quines circumstàncies es comunicarà, Ramona Divins es compromet a actualitzar en aquesta pàgina els canvis que s’efectuïn a la política de privadesa, així com a anunciar-ho a qualsevol altre lloc que consideri apropiat.
Comunicació a tercers

Ramona Divins no cedirà les dades personals de l’usuari a tercers, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Informació sobre drets dels interessats i seguretat de la informació

D’acord amb allò establert per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), Ramona Divins es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat dels dades de l’usuari tenint en compte els riscos que acompanyen el tractament.

A més, en cas que l’usuari introdueixi dades als formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims, i no Ramona Divins, els responsables de les dades de caràcter personal i els que hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites al paràgraf anterior.

Drets ARCO
D’acord amb el capítol 3 del RGPD, totes les persones poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) amb relació a les dades personals, de manera que totes les entitats estan obligades a garantir-ne el compliment. Així, pel que fa a Ramona Divins, a través del canal d’atenció l’usuari pot exercitar
  • Dret d’accés: podeu consultar les vostres dades personals incloses en els nostres fitxers.
  • Dret de Rectificació: podeu demanar-nos que modifiquem les vostres dades personals si són inexactes.
  • Dret de cancel·lació o supressió: ens pot demanar que eliminem les seves dades personals dels nostres fitxers.
  • Dret d’Oposició: podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals per part de Ramona Divins, sempre que hi hagi un motiu legítim i fonamentat per fer-ho.
L’usuari garanteix que les dades proporcionades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació tant a Ramona Divins com a tercers.
Consentiment per al compliment de la LSSI-CE
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Ramona Divins sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment exprés (i aquest, si així ho desitja, es ho prestarà) per poder fer ús de les vostres dades per tal d’enviar-vos informació sobre el lloc web i diferents ofertes i promocions relacionades.Dins de cada comunicació comercial de Ramona Divins es facilitarà a l’usuari un enllaç que us permetrà revocar en qualsevol moment el vostre consentiment per rebre-les.Amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals de l’usuari, Ramona Divins ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.